توجـه! توجـه!

بـی قیـد و شـرط بـدون قـرعـه کشـی
20 هـزار تومـان جـایـزه بگیـر


فقط با ثبت نام در سایت   ثبت نام

شماره های تماس:

شعبه1: 83 26 84 22

شعبه2: 02 73 84 66

مدیریت: 503 27 87 0912

پذیرش مشتری: 37 77 370 0919

پیشنهادات و انتقادات: 09 24 134 0935
هزینه نظافت منزل و ادارات


  • پرسنل خانم : برای هشت ساعت کار120 هزارتومان، شش ساعت کار 90 هزارتومان و برای چهار ساعت کار 70 هزار تومان
  • پرسنل آقا : برای هشت ساعت کار 110 هزار تومان، شش ساعت کار 80 هزارتومان و برای چهار ساعت کار 60 هزار تومان (برای هرساعت اضافه کار مبلغ 20 هزار تومان محاسبه می گردد)


ره پاکان

طراحی شده توسط شرکت تک پردازان