توجـه! توجـه!

بـی قیـد و شـرط بـدون قـرعـه کشـی
20 هـزار تومـان جـایـزه بگیـر


فقط با ثبت نام در سایت   ثبت نام

شماره های تماس:

شعبه1: 83 26 84 22

شعبه2: 02 73 84 66

شعبه3: 13 16 27 65

مدیریت: 503 27 87 0912

پذیرش مشتری: 37 77 370 0919

پیشنهادات و انتقادات: 09 24 134 0935
هزینه نظافت راه پله


  • دوطبقه از 40 هزار تومان تا 70 هزار تومان
  • سه طبقه از 50 هزار تومان تا 80 هزار تومان
  • چهارطبقه از 60 هزار تومان تا 90 هزار تومان
  • پنج طبقه از 70 هزار تومان تا 100 هزار تومان

پنج طبقه از 70 هزار تومان تا 100 هزار تومانره پاکان

طراحی شده توسط شرکت تک پردازان