توجـه! توجـه!

بـی قیـد و شـرط بـدون قـرعـه کشـی
20 هـزار تومـان جـایـزه بگیـر


فقط با ثبت نام در سایت   ثبت نام

شماره های تماس:

شعبه1: 83 26 84 22

شعبه2: 02 73 84 66

مدیریت: 503 27 87 0912

پذیرش مشتری: 37 77 370 0919

پیشنهادات و انتقادات: 09 24 134 0935
نظافت مراکز بهداشتی:


1. دیوارشویی: نظافت دیوار، کمد دیواری، پریز برق و کمد ایستاده
2. شیشه شویی: نظافت پنجره، درب ورودی واتاق ها و تمیز کردن میز دکتر و منشی
3. خاک ربایی: جارو و تی زدن اتاق ها و سالن و قرنیز
4. موادشویی: نظافت کامل سرویس بهداشتی و دستگاه پزشکی
5. لکه زدایی: نظافت اتاق سرم یا آبدارخانه (نظافت کابینت و شستشو شوی کف و لکه زدایی وسایل پزشکی و تخت و نظافت کاشی و سرامیک )ره پاکان

طراحی شده توسط شرکت تک پردازان